مقاله ها

اطلاعیه کلاس ها

 

کـلـاس هایـی که تـشـکیل نـمی شود

نام درس

نام استاد

تاریخ 

توضیحات

کلیه کلاس ها استاد سمیه دشتگرد 1 اسفندماه-4اسفندماه  
کلیه کلاس ها استاد پگاه اجاقی 28 بهمن ماه  
کلیه کلاس ها استاد سعیدجعفری 4 اسفندماه  
کلیه کلاس ها استاد مجتبی میرزائی 5 اسفندماه  
       
       
       

 

کـلــاس هـای جـبـرانـی

 نام استاد

نام درس

تاریخ جبرانی

توضیحات

       
       
       

**************************************************************

***************************************************************