مقاله ها

اطلاعیه امتحان معرفی به استاد

اطلاعيه امتحان معرفي به استاد

مطابق ماده 8 آيين نامه آموزشي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوريدانشجوياني که درخواست درس معرفي به استاد دارند مي بايست

از تاريخ 96/6/12 تا تاريخ 96/6/20 اقدام نمايند همينطور به اطلاع مي رساند امتحان درس معرفي به استاد روز يکشنبه مورخ 96/6/26 ساعت 10 صبح در سالن کنفرانس برگزار مي گردد.

ماده 8 آيين نامه :

در صورتي که دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي براي دانش آموختگي حداکثر دو درس نظري داشته باشد با تاييد گروه آموزشي و با رعايت سقف واحدهاي آن نيمسال مي تواند دروس را بصورت معرفي به استاد در آن نيمسال يا دوره تابستان بگذراند.

 

تذکرات :

شرط اخذ دروس نظري تخصصي به عنوان معرفي به استاد اين است که دانشجو اين دروس را در ترم هاي قبلي اخذ کرده باشد و موفق به کسب نمره قبولي در آن نشده باشد.

درس عملي امتحان معرفي به استاد ندارد و دانشجو فقط دو درس نظري را مي تواند بصورت معرفي به استاد اخذ نمايد

دانشجو فقط يکبار مي تواند در امتحان معرفي به استاد شرکت نمايد و در صورت عدم موفقيت فقط مي تواند در امتحانات پايان ترم شرکت نمايد .

جهت اخذ درس معرفي به استاد مي بايست کليه نمرات دروس دانشجو اعم از کارآموزي و پروژه با رعايت پيش نيازي و همنيازي به جز نمره درس مذکور در سيستم ثبت شده باشد .

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایتطراحی وب سایتسئوسئو سایتبهینه سازی سایتوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریبهترین وکیلوکالتوکیل دادگستری