مقاله ها

نفرات برتر مقطع کارداني و کارشناسي ناپيوسته نيمسال دوم 95-94

نفرات برتر مقطع کارداني و کارشناسي ناپيوسته نيمسال دوم 95-94    
رديف  رشته رتبه کد آموزشي نام نام خانوادگي معدل کل
1 کارشناسي ناپيوسته معماري اول 9410711797 سميرا احمدزاده 19.29
2 کارشناسي ناپيوسته معماري دوم 9410711581 معصومه کاظمي شاد 19.01
3 کارشناسي ناپيوسته معماري سوم 9410711711 سميه ناصري 18.37
4 کارشناسي ناپيوسته کنترل اول 9410711490 مجتبي فلاح پور 19.18
5 کارشناسي ناپيوسته اجرايي عمران اول 9410711550 محمود مرادپورچهارطاق 17.04
6 کارشناسي ناپيوسته قدرت اول 9410711599 سامان معارف وند 18.74
7 کارشناسي ناپيوسته قدرت دوم 9410711744 احمد حشمدار 18.34
8 کارشناسي ناپيوسته قدرت سوم 9410711489 علي بيگدلي 17.5
9 کارشناسي ناپيوسته الکترونيک اول 9410711718 فهيمه دريائي 19.15
10 کارشناسي ناپيوسته الکترونيک دوم 9410711569 حانيه خانگي 18.11
11 کارداني کامپيوتر اول 9410711591 پيمان حسنعلي زاده 18.98
12 کارشناسي ناپيوسته کامپيوتر اول 9410711519 مهسا قره داغي 18.39
13 کارشناسي ناپيوسته کامپيوتر دوم 9410711674 محمد ثابتي پور 17.36
14 کارداني پيوسته حسابداري اول 9410812401 زهرا ترابي 18.28
15 کارداني پيوسته حسابداري دوم 9410812299 ليلا نوروزي 18.08
16 کارداني پيوسته حسابداري سوم 9410812302 زهرا ناصرخاکي 17.45
17 کارداني پيوسته برق صنعتي اول 9410812366 امير حقي هريس 18.38
18 کارداني پيوسته برق صنعتي دوم 9410812314 سيدمهدي حسيني 18.01
19 کارداني پيوسته برق صنعتي سوم 9410812701 اميرحسين پاشا 17.07
20 کارداني معماري اول 9410812484 زهرا رحيمي 17.69
21 کارداني معماري دوم 9410812252 عرفان مشايخي ميانجي 17.41
22 کارداني معماري سوم 9410812345 حديثه دوستي زاده مهويزاني 17.13
23 کارشناسي ناپيوسته مخابرات اول 9410812312 پريسا کريمي 17.63
24   کارداني پيوسته الکترونيک اول 9410812491 گلناز اسکندري 18.47
25   کارداني پيوسته الکترونيک دوم 9410812233 محمدرضا حاج صالحي 17.44
             
رديف کد رشته رتبه کد آموزشي نام نام خانوادگي معدل سال سال ورود
1 کارشناسي پيوسته برق-الکترونيک اول 9213488664 رضا نوروزي 18.04 1392
2 کارشناسي پيوسته برق-الکترونيک دوم 9211094031 سحر عينالي مهرباني 17.65
3 کارشناسي پيوسته برق-الکترونيک سوم 9211062000 عاطفه شهبازي فرح 17.56
4 کارشناسي پيوسته عمران اول 9211525959 عليرضا قلي زاده 19.53
5 کارشناسي پيوسته عمران دوم 9211549373 مهتاب امينعلي پور 19.46
6 کارشناسي پيوسته عمران سوم 9211026378 مهرداد نورايي ده ارباب 18.89
7 کارشناسي پيوسته فناوري اطلاعات اول 9213420236 سارا کرداسلام 19.57
8 کارشناسي پيوسته فناوري اطلاعات دوم 9211079699 فاطمه پرنددشيري 19.48
9 کارشناسي پيوسته فناوري اطلاعات سوم 9212040896 فاطمه اشرف لفمجاني 19.15
10 کارشناسي پيوسته نرم افزار اول 9213489200 بهاره محمدي 19.36
11 کارشناسي پيوسته نرم افزار دوم 9212110180 محيا طاهرپور 19.03
12 کارشناسي پيوسته نرم افزار سوم 9211544009 مريم مقيميان 18.96
13 کارشناسي پيوسته کامپيوتر-نرم افزار اول 9313792507 مرتضي سجادي 18.26 1393
14 کارشناسي پيوسته کامپيوتر-نرم افزار دوم 9313369566 عطيه عقبائي 17.38
15 کارشناسي پيوسته کامپيوتر-IT اول 9313246755 پژمان ازغ 18.08
16 کارشناسي پيوسته کامپيوتر-IT دوم 9313614522 اسماعيل ابراهيمي اشتياني 17.63
17 کارشناسي پيوسته کامپيوتر-IT سوم 9313621261 الهه چنگيني 17.59
18 کارشناسي پيوسته صنايع اول 9313290454 مجتبي ولي دوتپه سفلي 18.44
19 کارشناسي پيوسته صنايع دوم 9313581722 مهسا لشکرپورمحمدي 18.26
20 کارشناسي پيوسته صنايع سوم 9313187368 سحر عبداله پور 18.1
21 کارشناسي پيوسته مکانيک اول 9314201515 حامد توکلي 17.66
22 کارشناسي پيوسته مکانيک دوم 930111000 ميثم مصلحي 17.16
23 کارشناسي پيوسته برق-الکترونيک اول 9313363008 فرشته کريمي 17.56
24 کارشناسي پيوسته عمران اول 9313806180 رضا غزنه ئي 18.14
25 کارشناسي پيوسته عمران دوم 9313028065 ابراهيم حاجي زاده 17.53
26 کارشناسي پيوسته عمران سوم 9313147200 حسن شهيدي 17.38
27 کارشناسي پيوسته برق اول 9410211142 حسين گوراني 17.71 1394
28 کارشناسي پيوسته برق دوم 9410211159 الهه دانشمند 17.26
29 کارشناسي پيوسته شهرسازي اول 9410211100 نرگس شهبازي 18.83
30 کارشناسي پيوسته شهرسازي دوم 9410211228 زهرا نجار 18.28
31 کارشناسي پيوسته شهرسازي سوم 9410211192 اويده ملکي 17.81
32 کارشناسي پيوسته صنايع اول 9410211168 حسين قاسمي پيربلوطي 18.74
33 کارشناسي پيوسته صنايع دوم 9410211179 ليلا امامي 17.13
34 کارشناسي پيوسته مکانيک اول 9410211392 فائزه بوالحسني 17.97
35 کارشناسي پيوسته عمران اول 9410211149 ساناز خليلي 19.41

 

طراحی سایتطراحی وب سایتسئوسئو سایتبهینه سازی سایتوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریخوراک طیور